...

RODO

Szanowni Państwo,
niezależnie od tego czy jesteście Państwo naszymi pacjentami, czy też są Państwo z nami związani na podstawie innych umów, ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle istotna.
Chcielibyśmy wobec tego w przejrzysty sposób poinformować Państwa o celu, rodzaju oraz zakresie pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz poinformować o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcielibyście Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem np. e-maila, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne.
Dane podawane przez Państwa w przypadku wykonywania czynności mających na celu ratowanie życia i zdrowia przetwarzane są zgodnie z każdorazowo aktualnymi powszechnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne, a nie ma powszechnie obowiązujących podstaw do takiego przetwarzania, przetwarzanie może się odbywać na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w
celu zagwarantowania najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.
Jeśli chcielibyście Państwo skontaktować się z nami, nie przekazując w tym celu danych, możliwe jest
nawiązanie z nami kontaktu telefonicznego, wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce kontakt.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne BERT-DENT spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Nowej 12, KRS 974779.
Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności.

Cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Państwa dane mogą być przekazywane do innych podmiotów upoważnionych do dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz spółki Centrum Medyczne BERT-DENT sp. z o.o. czynności faktyczne związane z jej działalnością lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na jej rzecz.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z nami, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów szczególnych prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest zwykle dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega nasza spółka. Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie.

Jakie dane osobowe dotyczące Państwa wykorzystujemy?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu spersonalizowanych usług. Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Państwa, w tym:
Nigdy nie zwrócimy się do Państwa z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych genetycznych lub danych dotyczących Państwa orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czy mają Państwo obowiązek podać nam swoje dane?

W zakresie przetwarzania danych celem zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań ustawy Kodeks pracy. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie u nas.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania zadań ustawowych nałożonych na spółkę, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wypełnienia tychże zadań nałożonych przez ustawodawcę. Podanie danych ma charakter obowiązkowy, ponieważ jest niezbędne do rozliczania z organami Państwowymi oraz wykonania wobec niech zobowiązań.
Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Szczególne przypadki gromadzenia danych osobowych, w tym pośrednie gromadzenie.

Zazwyczaj gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób, z którymi łączą nas, łączyły lub będą łączyły bezpośrednie stosunki, takich jak:
Niekiedy możemy również gromadzić informacje dotyczące Państwa, podczas gdy nie łączą Państwa bezpośrednie stosunki z nami. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy Państwa pracodawca przekazuje nam takie informacje lub Państwa dane kontaktowe są nam przekazywane, jeżeli są Państwo na przykład w sytuacji nagłej wymagającej ratowania życia i zdrowia.

Dlaczego i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne.
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych,
w tym również ustawą o Prawach Pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którymi:

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu wykonania naszych zobowiązań, tj.:
Aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy.
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu wdrażania i rozwijania naszej służby, ulepszania naszego zarządzania ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, tj. w celu:

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Państwa dane osobowe wyłącznie:

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań operacyjnych, takich jak właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej, reagowanie na roszczenia prawne lub zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy. W przypadku pacjentów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane.
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
nastąpił zgon,

b. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
c. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
d. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Jakie prawa przysługują Państwu i w jaki sposób mogą Państwo z nich skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Jak można skontaktować się z nami?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Państwa danych osobowych w ramach niniejszego powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: Maja Sobocińska-Dura pod adresem/nr telefonu mail: biuro@msdlegal.pl tel: 530 540 005, który rozpatrzy Państwa zapytanie.

Obiekt monitorowany całodobowo

Administratorem danych odpowiedzialnym za monitoring jest Centrum Medyczne BERT-DENT sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu prewencji, wyjaśniania i ścigania przestępstw, zapobiegania wypadkom, wyjaśniania stanu faktycznego w razie zajścia wypadku, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony dóbr i mienia.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Nagrania przechowywane będą przez 24 godziny.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych – Maja Sobocińska-Dura pod adresem/nr telefonu mail: biuro@msdlegal.pl tel: 530 540 005
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.